Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar:

  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att förebygga föroreningar
  • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagsstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Att anställda, kunder och leverantörer skall känna delaktighet i miljöarbetet.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att verksamheten inte får förorsaka olyckor eller skador fysiskt och psykiskt på människor, anläggningar eller den yttre miljön och vi ska verka för ständiga förbättringar.

Gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall följas. Yttersta ansvaret för arbetsmiljön och den yttre miljön liksom för att erforderlig utbildning sker ligger hos företagsledningen men samtliga anställda har också ett eget ansvar.

Instruktioner från företagsledningen skall följas av de anställda, skyddsutrustning används och rapportering skall ske till företagsledningen av ev. tillbud, risker och andra problem i arbetsmiljön.

Alla skall genom ett positivt och resperkfullt uppträdande bidra till ett gott arbetsplatsklimat där alla trivs och sjukfrånvaron minimeras.

Kontakta oss