Kvalitet & miljö

Ta del av hur vi arbetar för en förbättrad kvalitet, miljö och arbetsmiljö för våra medarbetare och våra kunder.

Kvalitetspolicy

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på kvalificerade transporter inom jordbruk och bioenergi där bulktransporter samt distribution med påhängstruck utgör en stor andel med olika typer av
specialfordon. Genom ett stort kunnande, kompetent personal, hög kvalitet och en stabil ekonomi,
skall vårt företag vara en så god samarbetspartner att kunder genom förtroende nyttjar våra tjänster.

Vi har följande krav på alla våra transporter:

 • Vi hämtar och levererar inom överenskomna tider.
 • Godskvaliteten skall alltid vara i samma skick under hela vår hantering.
 • Vi sköter våra transportuppdrag enl. gällande bestämmelser och givna instruktioner.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och
olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem.

iso9001 Kvalitet certifiering

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och
förutsättningar arbeta för:

 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon.
 • Erbjuda effektiv planering för att minska miljöpåverkan.
 • Att vid inköp välja miljöeffektiva produkter i så stor utsträckning som möjlig.
 • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt
  möjligt och ekologiskt motiverat.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och
olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem.

iso14001 Miljö certifiering

Trafiksäkerhetspolicy

Vi sätter alltid trafiksäkerheten främst i vår verksamhet eftersom vi är verksamma på landets vägar. För att uppnå detta jobbar kontinuerligt med:

 • Underhåll av våra fordon för att säkerställa att de är trafiksäkra.
 • Utbildning av chaufförer och uppföljning med att kör- och vilotidsbestämmelser följs.
 • Planera transporterna så att gällande lagstiftning kan följas.
 • Anpassa hastighet och avstånd med hänsyn till trafiksituationen, väglaget och trafikmiljö i övrigt.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att verksamheten inte får orsaka olyckor. Varken skador psykiskt eller fysiskt på människor eller anläggningar. Vi ska uppnå en god arbetsmiljö genom att:

 • Säkerhetsutrustning ska användas där det krävs.
 • Rapportering ska ske av eventuella olyckor, tillbud, risker och andra problem i arbetsmiljön.
 • Alla skall genom ett positivt och respektfullt uppträdande bidra till ett gott arbetsplatsklimat där alla trivs.
 • Arbeta förebyggande för god arbetsmiljö genom ett nära samarbete mellan ledning,
  medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård.

Alkohol- & drogpolicy

Vi verka för en säker och nykter arbetsplats. Företaget har nolltolerans när det gäller missbruk av alkohol eller andra droger då detta omöjliggör en god arbetsmiljö och kraftigt ökar riskerna för skador och olycksfall.

 • Ingen medarbetare som är påverkad får utföra något arbete utan ska avvisas på ett betryggande vis.
 • Alla ska vara uppmärksamma för att upptäcka eventuella problem så hjälp kan erbjudas så snabbt som möjligt.
 • Rehabilitering/behandlingsplan ska erbjudas den anställde för att hen ska kunna behålla sin anställning, om hen inte vill delta i den föreligger risk för uppsägning.
 • Vi utrustar alla nya lastbilar med alkolås.

ln transports uppförandekod

LN Transport har tagit fram en uppförandekod i syfte att visa vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetarna. Uppförandekoden skall följas av medarbetare, ledning och styrelse, vi förväntar oss att våra samarbetspartners likväl följer den.

LN Transports uppförandekod är ett av våra viktigaste styrande dokument som hjälper oss att fatta rätt beslut som gör både vår arbetsplats och omvärld lite bättre.

Kort sammanfattning av LN Transports uppförandekod:

Affärsetik  

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi rapporterar, dokumenterar och följer upp olyckor, tillbud och incidenter
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling och diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
 • Vi visar respekt för varandra i sociala medier
 • Vi ger inga politiska bidrag och våra arbetsplatser är politiskt neutrala
 • Vi respekterar behandling av personuppgifter och konfidentiell information
 • Vi verkar för en säker och nykter arbetsplats

Miljö 

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan